Tag: nhà thuê

Bí quyết cho thuê nhà

Bí quyết cho thuê nhà

Hiện nay pháp luật về ngoại hối nghiêm cấm việc thỏa thuận cho thuê nhà bằng ngoại hối, kể cả việc ghi giá bằng ngoại tệ và quy đổi sang Việt Nam đồng. Không nên ghi giá thuê bằng ngoại